PRED VSTUPOM NA STRÁNKU A/ALEBO VYUŽITÍM KTOREJKOĽVEK JEJ ČASTI SI, PROSÍM, POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCI TEXT.

Vitajte na stránke www.najlepsiezoznamky.com(spolu s jej subdoménami, obsahom a označení „webová stránka“).

Pred použitím tejto webovej stránky si pozorne prečítajte nasledujúce Podmienky používania, aby ste poznali svoje zákonné práva a povinnosti vo vzťahu k spoločnosti Affinitas GmbH („Affinitas“, „my“, „naša“ alebo „nás“). Váš vstup na webovú stránku alebo jej používanie sa považuje za súhlas s týmito Podmienkami používania spolu s Pravidlami ochrany osobných údajov (ďalej len „zmluvné podmienky“). Uplatňujú sa zmluvné podmienky, ktoré sú používateľovi webovej stránky sprístupnené v čase jeho konkrétnej návštevy webovej stránky. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto zmluvných podmienok, mali by ste ukončiť svoj prístup na túto webovú stránku a opustiť ju.

1. Spôsobilosť prijať podmienky
Táto webová stránka je určená len osobám vo veku minimálne osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, na webovú stránku nevstupujte ani ju nevyužívajte.

2. Prístup na webovú stránku
Počas trvania platnosti týchto zmluvných podmienok vám týmto udeľujeme povolenie na návštevu a používanie webovej stránky za predpokladu, že budete dodržiavať zmluvné podmienky a platné zákony. Spoločnosť Affinitas si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť akúkoľvek službu alebo funkciu webovej stránky.

3. Práva duševného vlastníctva
a. Všetky práva duševného vlastníctva obsiahnuté v/súvisiace s autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami, výrobnými značkami, obchodnými názvami a/alebo dizajnom (vrátane „vzhľadu a formy“ a iných vizuálnych alebo iných ako písomných prvkov) (či už registrovaných alebo neregistrovaných), ktoré sa nachádzajú:
i. na webovej stránke;
ii. v informačnom obsahu na webovej stránke za predpokladu splnenia ustanovení bodu 3.d.; a
iii. Celý dizajn, text a grafika webovej stránky, softvér, fotografie, videá, hudba, zvuky a ich výber a usporiadanie na webovej stránke, ako aj všetky softvérové kompilácie, základný zdrojový kód a softvér (vrátane appletov a skriptov), sú vo vlastníctve spoločnosti Affinitas alebo ich spoločnosť používa na základe pridelenej licencie. Nie je možné získať žiadny nárok na akékoľvek takéto práva duševného vlastníctva, ani sa o to nesmiete pokúšať. Všetky práva sú vyhradené.

b. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Affinitas sa žiadny z materiálov uvedených v bode 3.a. nesmie reprodukovať, šíriť ďalej, kopírovať, distribuovať, znovu uverejňovať, sťahovať, zobrazovať, verejne prezentovať alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, ani sa nesmie predať, prenajať alebo poskytnúť v rámci sublicencie, používať na vytváranie odvodených diel alebo využívať akýmkoľvek spôsobom. Môžete však prevziať a zobraziť obsah webovej stránky na obrazovke počítača (vrátane akéhokoľvek tabletu alebo smartfónu), ukladať takýto obsah v elektronickej podobe na disk (ale nie na serveri alebo inom úložnom zariadení pripojenom do siete) alebo vytlačiť jednu kópiu takéhoto obsahu na vaše osobné a nekomerčné použitie za predpokladu, že zachováte nedotknuté všetky autorské práva a informácie o vlastníckych právach. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Affinitas nesmiete inak reprodukovať, upravovať, kopírovať, distribuovať ani používať na komerčné účely žiadne materiály alebo obsah webovej stránky.

c. Spoločnosť Affinitas vlastní alebo používa na základe licencie všetky práva (vrátane goodwillu a, ak je to relevantné, ochranných známok) obsiahnuté v jej názve. Ďalšie názvy produktov a spoločností, uvedené na webovej stránke, sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami tretích strán.

d. Právny nárok, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k obsahu a na obsah, ku ktorému sa pristupuje prostredníctvom webovej stránky, sú majetkom príslušného vlastníka alebo poskytovateľa obsahu a môžu byť chránené príslušnými autorskými právami alebo inými právnymi predpismi. Táto zmluva neposkytuje žiadne práva na takýto obsah okrem obmedzených práv uvedených v bode 3.b.

4. . Obmedzenia
Nesmiete:
a. poškodiť/prerušiť servery alebo siete pripojené k webovej stránke;
b. použiť alebo spustiť akýkoľvek automatizovaný systém (vrátane internetových „robotov“ a „pavúkov“) za účelom prístupu na webovú stránku; a/alebo
c. obísť, vyradiť alebo inak zasahovať do bezpečnostných prvkov webovej stránky alebo prvkov, ktoré znemožňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu alebo ktoré si vyžadujú obmedzenia pri používaní webovej stránky.

5. Odkazy; Zdroje a obsah tretích strán.
Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán a na ich služby, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti Affinitas. Affinitas nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, produktmi alebo službami iných stránok, nenesie a neprijíma žiadnu zodpovednosť za takýto obsah alebo produkty/služby a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť pri ich používaní. Ak sa rozhodnete pre prístup na iné webové stránky, robíte to na vlastné riziko a za podmienok a v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov (ak sa uplatňujú) iných webových stránok. Nie sme zodpovední za presnosť, primeranosť, užitočnosť, bezpečnosť alebo práva duševného vlastníctva (definované vyššie) akéhokoľvek obsahu tretej strany (webových stránok a služieb tretích strán a našich partnerov a zákazníkov) alebo s takýmto obsahom súvisiace a výslovne odmietame poskytnúť v tejto súvislosti akékoľvek záruky. Spoločnosť Affinitas výslovne zbavujete akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z vášho používania webových stránok tretích strán.

6. Ochrana osobných údajov

Informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi v rámci činnosti webovej stránky nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

7. Popis informácií, odmietnutie záruky
Snažíme sa byť čo najpresnejší. NEMÔŽEME VŠAK POSKYTNÚŤ A ANI NEPOSKYTUJEME ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE OBSAH DOSTUPNÝ NA WEBOVEJ STRÁNKE JE PRESNÝ, ÚPLNÝ, SPOĽAHLIVÝ, AKTUÁLNY ALEBO BEZCHYBNÝ. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v obsahu alebo v akejkoľvek jeho časti podľa nášho vlastného uváženia bez povinnosti poskytnúť akékoľvek oznámenie pred alebo po vykonaní takýchto zmien. Obsah alebo akúkoľvek jeho časť používate výlučne na svoje vlastné riziko a zodpovednosť.

8. Odmietnutie záruk
a. WEBOVÁ STRÁNKA SA VÁM POSKYTUJE „TAK AKO JE“ A NA ZÁKLADE AKTUÁLNEJ DOSTUPNOSTI. SPOLOČNOSŤ AFFINITAS NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VYJADRENÉ ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA: ZÁRUK PRÁVNEHO NÁROKU, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUK NEPORUŠENIA V SÚVISLOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO MATERIÁLOM. SPOLOČNOSŤ AFFINITAS NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA NEBUDE OBSAHOVAŤ ŽIADNE CHYBY A NEBUDE VYSTAVENÁ NARUŠENIAM BEZPEČNOSTI ALEBO VÍRUSOVÝM ÚTOKOM. WEBOVÁ STRÁNKA MÔŽE BYŤ Z ČASU NA ČAS NEDOSTUPNÁ Z DÔVODU BEŽNEJ ÚDRŽBY, AKTUALIZOVANIA ALEBO Z INÝCH DÔVODOV. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ AFFINITAS NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDKY, KTORÉ MÔŽU VÁS ALEBO AKÚKOĽVEK TRETIU STRANU POSTIHNÚŤ V DÔSLEDKU TECHNICKÝCH PROBLÉMOV INTERNETU, POMALÉHO PRIPOJENIA, OBMEDZENÉHO PRENOSU DÁT ALEBO PREŤAŽENIA NAŠICH ALEBO INÝCH SERVEROV. NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU, PODPORU ALEBO GARANCIU ZA AKÝKOĽVEK OBSAH, PRODUKT ALEBO SLUŽBU, KTORÚ NA WEBOVEJ STRÁNKE UVÁDZA ALEBO PROPAGUJE TRETIA STRANA.

b.  Webová stránka je bezplatný porovnávač cien. Na účely bezplatného poskytovania našej služby udržiavame partnerstvo s niektorými webovými stránkami, ktoré uvádzame v našom rebríčku. TRETÍM STRANÁM UVEDENÝM NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE MÔŽEME ÚČTOVAŤ POPLATOK ZA ICH UVEDENIE. ROVNAKO MÔŽEME ZÍSKAŤ POPLATOK VŽDY, KEĎ SA POUŽÍVATEĽ PREKLIKÁ K JEDNEJ ALEBO NIEKOĽKÝM TAKÝMTO STRANÁM A/ALEBO SKUTOČNE KÚPI VÝROBKY/SLUŽBY, KTORÉ PONÚKA KTORÁKOĽVEK TAKÁTO STRANA.

9. LObmedzenie zodpovednosti
A. . SPOLOČNOSŤ AFFINITAS NEOBMEDZUJE SVOJU ZODPOVEDNOSŤ ZA (I) SMRŤ ALEBO OSOBNÉ ZRANENIA V ROZSAHU, V KTOROM VYPLYNÚ Z NEDBALOSTI ALEBO ÚMYSLU SPOLOČNOSTI AFFINITAS, JEJ ZAMESTNANCOM, ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM ALEBO DODÁVATEĽOM(II) ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU ÚMYSLU A HRUBEJ NEDBANLIVOSTI SPOLOČNOSTI AFFINITAS, JEJ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM ALEBO DODÁVATEĽOM A (III) AKÚKOĽVEK ĎALŠIU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÚ NÁM PLATNÉ ZÁKONY ZAKAZUJÚ OBMEDZIŤ ALEBO VYLÚČIŤ. OSTATNÉ USTANOVENIA TEJTO ČASTI SA NA TAKÚTO ZODPOVEDNOSŤ NEVZŤAHUJÚ.

B. . BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI VYŠŠIE UVEDENÝCH USTANOVENÍ PLATÍ, ŽE SPOLOČNOSŤ AFFINITAS NEZODPOVEDÁ ZA AKÚKOĽVEK EKONOMICKÚ STRATU (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, STRATY PRÍJMOV, OBCHODNEJ PRÍLEŽITOSTI, ZMLÚV, ZISKU ALEBO PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR), AKÚKOĽVEK STRATU DOBRÉHO MENA ALEBO REPUTÁCIE, AKÉKOĽVEK STRATY ÚDAJOV, ANI ZA AKÉKOĽVEK ZVLÁŠTNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ MÔŽETE VY ALEBO TRETIA STRANA UTRPIEŤ, KEĎ POUŽIJETE ALEBO NEDOKÁŽETE POUŽIŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU (AK NIE JE VÝSLOVNE STANOVENÉ INAK V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA). SPOLOČNOSŤ AFFINITAS NEPRIJÍMA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ODKAZY NA WEBOVEJ STRÁNKE NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN. AK SA ROZHODNETE PREJSŤ NA ODKAZOVANÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN, ROBÍTE TO NA VLASTNÉ RIZIKO.

C. BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI VYŠŠIE UVEDENÝCH USTANOVENÍ PLATÍ, ŽE CELKOVÝ ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI AFFINITAS ZA VŠETKY ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ NA ZÁKLADE TÝCHTO PODMIENOK ALEBO NA ZÁKLADE VÁŠHO POUŽITIA WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO VAŠEJ NESCHOPNOSTI POUŽIŤ WEBOVÚ STRÁNKU, V ŽIADNOM PRÍPADE NESMÚ PREKROČIŤ CELKOVÚ SUMU 1 000 USD.

10. Odškodnenie
Súhlasíte s tým, že spoločnosť Affinitas a jej pridružené spoločnosti, príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a agentov budete chrániť a brániť a odškodníte ich za všetky nároky, škody, povinnosti, straty, záväzky, náklady a výdavky (vrátane, a bez obmedzenia, primeraných poplatkov za právne zastúpenie) vyplývajúce z: (i) vášho používania webovej stránky alebo nemožnosti používať webovú stránku; (ii) vášho porušenia týchto podmienok.

11. Postúpenie
Tieto podmienky a akékoľvek práva a povinnosti udelené v ich rámci nemôžete previesť ani postúpiť. Spoločnosť Affinitas ich však môže postúpiť bez obmedzenia alebo povinnosti vás informovať.

12. Všeobecné
a. Nemecké právo sa vzťahuje na vylúčenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Predpisy, ktoré sú priaznivejšie pre spotrebiteľa a ktoré zákony krajiny obvyklého bydliska spotrebiteľa zakazujú vylúčiť pomocou voľby miestnej súdnej príslušnosti, tým nebudú ovplyvnené.

b. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky podľa nášho uváženia. Takáto zmena bude okamžite účinná a vaše následné používanie webovej stránky znamená, že zmenu akceptujete.

c. Ak je niektorá podmienka alebo ustanovenie tejto zmluvy neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné v ktorejkoľvek jurisdikcii, taká neplatnosť, nezákonnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať vplyv na žiadnu inú podmienku alebo ustanovenie tejto zmluvy ani nespôsobí neplatnosť alebo nevymáhateľnosť takejto podmienky alebo ustanovenia v žiadnej inej jurisdikcii.

d. Táto zmluva nahrádza všetky predchádzajúce dohody vo vzťahu k jej predmetu a zahŕňa celú dohodu medzi zmluvnými stranami.

e. . Žiadne zrieknutie sa uplatňovania ktorejkoľvek podmienky v tomto dokumente sa nebude považovať za ďalšie alebo pretrvávajúce neuplatňovanie takejto alebo akejkoľvek inej podmienky. Neuplatnenie alebo odložené uplatnenie akéhokoľvek práva, opravného prostriedku, právomoci alebo výsady, ktoré vyplýva z tejto zmluvy, nefunguje ani sa nesmie interpretovať ako zrieknutie sa práva na takéto uplatnenie. Žiadne samostatné alebo čiastočné uplatnenie akéhokoľvek práva, opravného prostriedku, právomoci alebo privilégia podľa tejto zmluvy nevylučuje akékoľvek iné alebo ďalšie uplatnenie takéhoto alebo akéhokoľvek iného práva, opravného prostriedku, právomoci alebo privilégia.

Naše Pravidlá ochrany osobných údajov can be viewed si môžete pozrieť tu.