Nižšie vám poskytneme informácie o zbere, spracúvaní a používaní vašich osobných údajov na stránke www.najlepsiezoznamky.com. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na túto webovú stránku a všetky služby ňou ponúkané.

Spoločnosť Spark Networks Services GmbH prevádzkuje webové stránky vo vlastníctve spoločnosti Spark Networks Services GmbH (ďalej len „my“ alebo „Spark“), pričom rešpektuje vaše osobné údaje a vytvorila tieto Zásady ochrany osobných údajov pre ilustráciu toho, k čomu sme sa zaviazali na ochranu vášho súkromia a ako používame všetky údaje a informácie, ktoré zhromažďujeme, odkiaľ ich zdieľame a ako ich chránime. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov pri používaní našich webových stránok alebo služieb.

Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach boli aktualizované: 25. mája 2018

2. Informácie, ktoré zbierame

Sledujeme návštevy našej webovej stránky, aby sme sa ubezpečili, že surfovanie po stránkach je jednoduché, aby sme určili oblasti záujmov našich návštevníkov a všeobecne zlepšili stránku a naše služby.

Informácie, ktoré zbierane v tomto procese, vás ako jednotlivca nebudú identifikovať. Nesnažíme sa identifikovať jednotlivých zákazníkov, kým svojvoľne neposkytnú svoje osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na stránke. Za niektorých okolností naše záznamy identifikujú organizácie, ktoré naše webové stránky navštívia a tieto informácie môžeme použiť pri riadení vzťahov s danými organizáciami – napríklad pri zvažovaní ako rozvíjať služby, ktoré im poskytujeme.

Nami poskytované služby nie sú určené pre deti do 13 rokov. Úmyselne nezbierame osobné informácie od nikoho pod 13 rokov. AK zistíme, že sme zozbierali informácie o niekom, kto má menej 13 rokov, prijmeme okamžité opatrenia na ich vymazanie.
Aby sme poskytli túto službu, zbierame, spracovávame a používame vaše osobné informácie. Prijímame opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných informácií používateľa, ako napr. pseudonymizáciu a anonymizáciu.
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Konáme v súlade so striktnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov Nemecka a Európskej únie.

2.1 Logovacie súbory

Pri navštívení našej webovej stránky potrebujeme zhromažďovať iba tzv. logovacie súbory.

Štandardne pri návšteve našej webovej stránky ukladáme nasledovné informácie:

• IP adresa (Internet Protocol address) pripájajúceho sa počítača
• Webová stránka, z ktorej nás navštevujete (referencia)
• Webové stránky, ktoré z našej stránky navštevujete
• Dátum a trvanie návštevy
• Typ a nastavenie prehliadača
• Operačný systém

Údaje sa vyhodnocujú iba na štatistické údaje v záujme optimalizácie našej ponuky. Tieto údaje sa nepoužívajú na to, aby sme vás identifikovali.

Táto webová stránka obsahuje prepojenia na množstvo webových stránok, ktoré vlastníme a prevádzkujeme. Tieto prepojené stránky majú rôzne zásady ochrany osobných údajov a preto odporúčame, aby ste si pred poskytovaním svojich osobných informácií skontrolovali zásady súkromia stránky, ktorej poskytujete informácie.

2.2 Cookies

Používame zariadenie na zbieranie údajov, ako „cookies“. „Cookies“ sú malé súbory umiestnené na vašom hardvéri a pomáhajú nám prispôsobovať služby. Rovnako ponúkame niekoľko iných funkcií, ktoré sú dostupné iba používaním „cookies“. Cookies nám rovnako pomáhajú poskytovať informácie zamerané na vaše záujmy.
Cookies sa nepoužívajú na spúšťanie programov alebo načítanie vírusov do vášho počítača. Namiesto toho je hlavným zámerom cookies poskytnúť vám ponuku na mieru a poskytnúť vám čo najpohodlnejšiu službu.

Najviac cookies sú „súbory cookies relácie“, čo znamená, že sa automaticky vymažú z vášho hardvéru po ukončení relácie. Cookies obsahujú napríklad informácie o vašich predchádzajúcich pripojeniach na daný server alebo informácie o ponukách, ktoré ste si naposledy zobrazili. Väčšina prehliadačov sú všeobecne nastavené tak, aby akceptovali cookies. Napriek tomu môžete prehliadač nakonfigurovať tak, aby odmietal cookies alebo aby sa vás na ich prijatie vopred opýtal. AK odmietnete cookies, môže to znamenať, že nie všetky naše ponuky sa vám zobrazia bez problémov.

2.3 Google Universal Analytics

Používame Google Analytics (vrátane funkcie Universal Analytics), čo je služba na analýzu webových stránok poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), ale s rozšírením „_anonymizácia Ip ()“. Takto sa spracúvajú iba údaje, ktoré neobsahujú priame referencie.

Informácie generovaná cookie o vašom používaní webovej stránky bude poskytnutá Google serveru v USA a tu bude aj uložená. Google použije túto informáciu na hodnotenie používania webovej stránky, vytváranie správ na internetových stránkach o činnosti pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie webových stránok a súvisiacich internetových služieb. Správy vytvárané spoločnosťou Google obsahujú demografické údaje a údaje o záujmoch, ktoré sú založené na vašej interakcii s reklamami a na vašich návštevách týchto reklamných stránok. Spoločnosť Google môže taktiež poskytovať tieto informácie tretím stranám, pokiaľ to to zákon vyžaduje alebo tam, kde tretie strany spracúvajú informácie za spoločnosť Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s ostatnými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Používanie cookies môžete odmietnuť tak, že si vyberiete príslušné nastavenie vo vašom prehliadači. Upozorňujeme, že v takomto prípade zrejme nebudete môcť používať všetky funkcie webovej stránky.

Môžete namietať zbieranie a analýzu používania služby Google Universal Analytics. Na vypnutie Google Universal Analytics použite zásuvný modul prehliadača.
Viac informácií o podmienkach používania a zásady ochrany osobných údajov nájdete na:

www.google.com/analytics/terms/gb.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

2.4 Používanie Google DoubleClick

Používane technológiu na remarketing od Google (Google DoubleClick). Pomocou tejto technológie budú mať používatelia, ktorí už navštívili túto stránku a zaujímali sa o túto službu, opäť zobrazené cielené reklamy na stránkach vlastnených partnerskými sieťami spoločnosti Google. Tieto reklamy sa líšia od reklám zameraných na používateľov, ktorí neprejavili záujem o túto službu. Toto prekrývanie reklám sa vykonáva prostredníctvom cookies, čo sú malé textové súbory uložené v počítači používateľa. Pomocou týchto textových súborov môžeme vaše správanie pri návšteve našej stránky analyzovať. Táto analýza sa môže použiť na cielené odporúčanie výrobkov a reklamu podľa vašich záujmov.

Ak chcete dostávať reklamy na základe vašich záujmov, vypnite používanie cookies od Google tak, že nastavenia deaktivujete na stránke:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/ alebo si nainštalujte tu uvedené pluginy.

Ako alternatíva pre váš plugin prehliadača alebo v rámci prehliadača na vašom mobilnom zariadení si môžete vypnúť tlačidlo „Prispôsobená reklama“ v nastavení Google Advertising (Reklama Google):

https://www.google.com/settings/ads

3. Vaše práva

V súvislosti s vašimi informáciami máte nasledovné práva, ktoré môžete uplatniť kedykoľvek v písomnej forme.

3.1 Súhlas

Keď použijeme údaje na účel, na ktorý zo zákona potrebujeme váš súhlas, vždy sa vás opýtame na výslovný súhlas a ten si zaznamenáme. Udelený súhlas môžete odvolať kedykoľvek a(alebo namietať budúcemu používaniu vašich údajov. Na odvolanie súhlasu alebo vznesenie námietky nám iba zašlite e-mail na info@weeklydatinginsider.com

3.2 Práva jednotlivcov

Právo byť informovaný

Právo byť informovaný zahŕňa povinnosť spoločnosti Spark poskytovať „spravodlivé spracovávanie informácií“, väčšinou prostredníctvom oznámenia o ochrane osobných údajov. Zdôrazňuje potrebu transparentnosti nad tým, ako používame vaše osobné údaje.

Právo na prístup

Právo na prístup vám dáva právo požadovať od spoločnosti Spark informácie týkajúce sa vašich osobných údajov. Máte právo požadovať: a) získať informácie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, b) v prípade, že áno, môžete požadovať prístup k údajom a získať kópiu, a c) žiadať získanie dodatočných informácií o spracovaní.

Právo na opravu

Toto právo vám umožňuje požadovať od spoločnosti Spark nápravu nepresnosti vašich osobných údajov. V prípade, že údaje, ktoré spoločnosť Spark vykazuje, nie je aktuálne alebo sú neúplné, môžete požadovať ich doplnenie.

Právo na výmaz/právo byť zabudnutý

Toto právo vám umožňuje požadovať od spoločnosti Spark vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov z ich systému, aby sa k týmto údajom nedostali tretie strany.

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na obmedzenie spracovania umožňuje žiadať od spoločnosti Spark zastavenie spracovania vašich osobných údajov a spoločnosť Spark bude naďalej údaje ukladať.

Právo na prenos údajov

Právo na prenos údajov vám dáva právo požadovať poskytnutie informácií v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe, tak, aby mohli byť poskytnuté na kontrolu inému správcovi. do iného správcu údajov bez prekážok.

Právo námietky

Právo námietky vám umožňuje požadovať, aby spoločnosť Spark prestala ďalej spracovať údaje, ak k takémuto spracovaniu nie je legitímny dôvod.

Právo súvisiace s automatickým rozhodovaním a profilovaním

Môžete odmietnuť, aby sa vaše údaje spracovávali automaticky, ak rozhodnutie má na vás právny účinok alebo sa vás významne dotýka.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu vám zjednodušíme.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Ak na vašu žiadosť neodpovieme v lehote jedného mesiaca, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán a domáhať sa opravného prostriedku.

3.3 Zákonnosť spracovania

Spoločnosť Spark spracováva vaše údaje na základe čl. 6 písm. a) a článku 6 písm. f), kde je uvedené:

„(a) dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero špecifických účelov“ a

„(f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“

Ak používane osobné údaje na účely, na ktoré zákon vyžaduje vás súhlas, vždy budeme požadovať váš výslovný súhlas, ktorý zaznamenáme.

5. Ďalšie informácie

Pre viac informácií nás kontaktujte na

Berlín, máj 2018